Program razvoja podeželja

 

 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarski zavod Celje v okviru izvajanja ukrepov skupne kmetijske politike izvaja številne aktivnosti, ki so sofinancirane iz ukrepa Tehnične pomoči iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020. Te so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

 

2018

Izdelava načrta preusmeritve kmetijskega gospodarstva v prakse in metode ekološkega kmetovanja za tista KMG, ki so se v kontrolo ekološkega kmetovanja prvič vključila v letu 2017 ali 2018

Izdelava programa aktivnosti za leto 2018

Izdelava programov doborobit živali na področju prašičereje za leto 2018

 

2017

Izdelava programov aktivnosti za leto 2016 in 2017

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobrobit živali iz PRP RS za obdobje 2014-2020 na področju reje drobnice za leto 2017

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Dobobit živali iz PRP RS za obdobje 2014-202 na področju govedoreje za leto 2017

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa KOPOP iz PRP 2014-2020 za leto 2017

Usposabljanje za potrebe izvajanja ukrepa Ekološko kmetovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020 za leto 2017

Izdelava programov dobrobit živali za prašičerejo za leto 2016 in 2017

2016

Katalog stroškov