Projekti v izvajanju

Operacija »Kmetujem-naravo varujem«

Namen operacije je zmanjšanje negativnih vplivov kmetijstva na okolje in naravo s krepitvijo osveščenosti in s povečanjem usposobljenosti ljudi, ki opravljajo kmetijsko dejavnost na območju LAS Raznolikost podeželja.

Z nizom usposabljanj in ogledov dobrih praks bomo kmetovalce na območju LAS Raznolikost podeželja:

 • usposobili za preusmeritev v ekološki način kmetovanja,
 • seznanili z biotičnim varstvom škodljivcev na kmetijskih kulturah,
 • motivirali za še bolj optimalno izvajanje tehnologij pridelave krme, gnojenja površin, skladiščenja živinskih gnojil, kar bo pripomoglo k manjši proizvodnji toplogrednih plinov in k manjšemu izpiranju hranil v podtalnico,
 • seznanili z možnostmi za čiščenje odpadnih voda na kmetiji, kar pripomore k čistejši podtalnici,
 • podučili o ločevanju nevarnih odpadkov na kmetiji in v gospodinjstvu,
 • jim predstavili možnosti za povečanje vitalnosti tal in rastlin,
 • seznanili z zmanjševanjem odpadkov v gospodinjstvih,
 • usmerili k uporabi naravnih čistil, kompostiranju in možnostih za ponovno uporabo odsluženih stvari,
 • usposobili s področja semenarstva in razmnoževanja ter cepljenja sadnih rastlin,
 • motivirali za skupnostno ohranjanje, širjenje in pridelave starih sort kulturnih rastlin,
 • seznanili z dobrimi praksami skupnostnega ohranjanja, semenarjenja in širjenja pridelave starih sort kulturnih rastlin,
 • oblikovali koncept skupnostnega ohranjanja in širjenja pridelave starih sort kulturnih rastlin na območju LAS Raznolikost podeželja.

 

 

Operacijo »Kmetujem-naravo varujem« izvaja KGZS-ZAVOD CE v sodelovanju partnerji:

 

 • Društvom kmetic Celje, Štore, ki povezuje kmetice iz občin Celje in Štore,
 • Društvom podeželskih žena Meta, ki povezuje podeželske ženske na območju občine Vojnik in
 • Društvom kmečkih žena Rosa, ki povezuje kmečke ženske na območju občine Laško.

 

 

Vrednost celotne operacije: 16.958,19

Vrednost sofinanciranja operacije: 14.362,31

Čas izvajanja:
1.april 2018 - 26. april 2019.

Spletna stran Evropske komisije, namenjena razvoju podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.htm

PRP (Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si

 

 


 

Na območju LAS Od Pohorja do Bohorja smo partnerji na projektu Vztrajno na poti do vztrajnosti


Osnovni podatki o operaciji:

Naziv operacije: Vztrajno na poti trajnosti, akronim: Vztrajno – trajno

Prijavitelj: Vojko Korošec s.p., Ilirska pot 1, 3214 Zreče Partnerji: LTO Rogla – Zreče, GIZ, Cesta na Roglo, 11j, 3214 Zreče in Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Slovenske Konjice, Oplotniška cesta 1, 3210 Slovenske Konjice

Celotna vrednost operacije: 15.035,93 €

Začetek: 1. 9. 2017

Konec operacije: 20. 10. 2018

Opis operacije: Kot manjša vinogradniška kmetija, ki svoje produkte delno že trži, v urbanem naselju Zreče na območju LAS »Od Pohorja do Bohorja«, vidimo svojo razvojno priložnost. Z našimi trajnimi nasadi, ki jih sistematično zasajamo od leta 2002 dalje, želimo razviti celovito zgodbo - trilogijo Vina, Izabele in Aronije. Trenutno obdelujemo 3 ha vinogradov, 1 ha eko aronije in 300 trt izabele. Torej zgodba vina in sokov na poti in še posebej doživeto ob zaključku te poti – v naši edinstveni degustacijski kleti.

Zdi se nam izjemno pomembno, da se z izvedbo tovrstnih operacij prične spodbujati medsebojno sodelovanje in podjetniška aktivnost v urbanih naseljih, kjer je že razpoložljiva določena podpora in pa predvsem večja kritična masa ljudi in ostalih subjektov.

Z izvedbo operacije Vztrajno na poti trajnosti želimo ustvariti ustrezne pogoje za nadaljnji razvoj dejavnosti ter posledično za ustvarjanje dodatnega prihodka in s tem možnosti za razvoj novega delovnega mesta. In sicer s celovitim integralnim turističnim produktom (ITP), ki bo nadgradil obstoječe vsebine, večja bo dodana vrednost in sama kvaliteta ponudbe.

V okviru operacije se bodo izvedle naslednje aktivnosti: - uredila in označila izobraževalno – doživljajsko – informativna pot, skozi nasade eko aronije, vinograda in izabele, - izdelale fotografije in besedila za dvojezični promocijski letak, pingvina, razglednice ter kartica okusov, kjer bodo gostje beležili vtise degustacije in hkrati izvedli morebitno naročilo, - posnel promocijski film, - opremil degustacijski prostor v smislu reiuse opreme in mize kot izložbenega okna in uredila razsvetljava degustacijskega prostora s promo hodnikom.

Strokovna podpora partnerja v operaciji Kmetijsko gozdarski zavod Celje, Izpostava Slovenske Konjice, Oplotniška cesta 1, 3210 Slovenske Konjice je za kvalitetno in trajnostno izvedbo operacije pomembna, saj bomo na ta način zagotovili pravilno ravnanje in izvajanje načrtovane ureditve v naravi, brez škodljivih ali motečih posledic za rastline ali živali. Zavod bo sodeloval pri ureditvi in označitvi poti ter opremi prostora. S svojim delom bo prispeval k ciljema: izboljšano stanje okolja ter večja vključenost ranljivih skupin.

 

Zavod se zaveda pomena medsebojnega sodelovanja in aktivnega vključevanja vseh subjektov v okolju, zato bo za izvedbo načrtovane operacije prispeval svoje znanje in delo, stroškov pa v okviru operacije ne bo uveljavljal.

 

Spletna stran Evropske komisije, namenjena razvoju podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.htm

PRP (Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si

 

Na območju LAS SaŠa doline smo partnerji na dveh projektih:

 

Jejmo lokalno -povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščenje javnosti

Naziv aktivnosti: Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti

Povzetek:

Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: ozaveščanje javnosti, je del večje operacije, ki je odgovor na prednostno področje ukrepanja prehranska samooskrba. Njen namen je uresničiti cilje Strategije lokalnega razvoja na območju Zgornje Savinjske in Šaleške doline v letu 2017. Pet partnerjev iz različnih sektorjev delovanja bomo v vseh 10 občinah Zgornje Savinjske in Šaleške doline izvedli operacijo, ki bo ohranjala okolje in naravo.

Operacija je odgovor na cilj Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov s pomočjo ukrepa 6: Ozavešanje javnosti za ohranjanje narave in naravnih danosti ter trajnostno rabo naravnih virov. Operacija je nastala na pobudo članov LAS in občin Zgornje Savinjske in Šaleške doline in je bila vsebinsko usklajena z organom upravljanja.

Naslavlja prednostno področje prehranska samooskrba in tematsko področje varstvo okolja in ohranjanje narave, sekundarno pa tudi razvoj osnovnih storitev na podeželju, ustvarjanje novih delovnih mest in vključenost mladih, žensk ter drugih ranljivih skupin.

Cilj:

1. Vzpostavljen inovativni, sodobni model izobraževanja za osnovnošolske otroke (v 1 urno izobraževanje bo vključenih najmanj 1000 osnovnošolskih otrok, izvedenih bo najmanj 60 izobraževalnih delavnic). Prvi v Sloveniji bomo uporabili sodobna virtualna orodja, IKT programe in opremo, s pomočjo katere bodo otroci, njihovi starši, pa tudi učitelji pridobivali nova znanja s področja ohranjanja narave, varstva okolja in samooskrbe.

2. Vzpostavljen inovativni, sodobni model ohranjanja možganske čilosti za starostnike in bolnike z demenco (v model bo vključenih najmanj 100 starostnikov in bolnikov z demenco, izvedenih bo najmanj 10 izobraževalnih delavnic). Prvi v Sloveniji bomo uporabili sodobna virtualna orodja, IKT programe in opremo, s pomočjo katere bod ciljna skupina izboljševala svoj spomin.

3. Izvedenih bo 20 izobraževalnih delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju (najmanj 200 vključenih, 10 tematik ). Cilj je izboljšati pestrost ponudbe prehranskih izdelkov na kmetijah in motivirati za ustvarjanje zelenih delovnih mest.

4. Izveden bo strokovni dogodek - konferenca in tiskovna konferenca na temo Varstvo okolja in ohranjanje narave ter pomen prehranske samooskrbe.

5. Vzpostavitev zelenega delovnega mesta za polovični delovni čas.

6. Načrt promocije in njegova izvedba (FB, Spletne strani, strokovni članki, informacije stroki in politiki).

Prispevek k doseganju ciljev SLR: Ohraniti doseženo stopnjo varstva okolja in izboljšati trajnostno rabo naravnih virov: Ukrep 6: Ozaveščanje javnosti za ohranjanje narave in naravnih danosti ter trajnostno rabo naravnih virov:

Rezultat:

1. Vzpostavljen inovativni, sodobni model izobraževanja za osnovnošolske otroke

2. Vzpostavljen inovativni, sodobni model ohranjanja možganske čilosti za starostnike in bolnike z demenco.

3. Izvedenih bo 20 izobraževalnih delavnic za kmete in mlade brezposelne na podeželju

4. Izveden bo strokovni dogodek - konferenca in tiskovna konferenca na temo Varstvo okolja in ohranjanje narave ter pomen prehranske samooskrbe.

5. Vzpostavitev zelenega delovnega mesta za polovični delovni čas.

6. Načrt promocije in njegova izvedba (FB, Spletne strani, strokovni članki, informacije stroki in politiki).

7. Evalvacijsko poročilo (zadovoljstvo udeležencev, mnenje politike in stroke).

 

Spletna stran Evropske komisije, namenjena razvoju podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.htm

PRP (Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si

 

Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: vzpostavitev tržnih poti

Naziv aktivnosti: Jejmo lokalno – povečanje stopnje prehranske samooskrbe v SAŠA regiji: vzpostavitev tržnih poti

Akronim: Jejmo lokalno, tržne poti

Povzetek: Območje Zgornje Savinjske in Šaleške doline ima primerne pogoje za osnovno kmetijsko dejavnost in razvoj dopolnilnih dejavnosti. Že sedaj je moč najti kakovostno lokalno pridelano in predelano hrano, ki pa je včasih mogoče težje dostopna. Kmetije na območju so premalo tržno usmerjene, zato želimo preko operacije to izboljšati, z vzpostavitvijo tržnih poti. Trenutni statistični podatki, pridobljeni s Popisom kmetijstva 2000 in Popisom kmetijstva 2010, prikazujejo, da ima območje povprečno večje število mladih kmetov, nadpovprečno pa je tudi število in velikost kmetij, glede na slovensko povprečje.

Ti podatki trenutno prikazujejo dobre možnosti območja za razvoj kmetijstva, vendar nam zastarelost podatkov ne prikazuje trenutnega stanja v okolju. S tega vidika želimo skozi operacijo izvesti aktivnost ˝Analiza in možnosti oskrbe z lokalno pridelano hrano˝, preko katere želimo pridobiti realno sliko dogajanja v okolju. Skozi analizo bodo pridobljeni ključni podatki, ki bodo omogočili oblikovanje nadaljnjih politik na področju samooskrbe, tržnih poti ter postavitev sistema zbiranja ponudbe.

Operacija bo ena izmed dveh operacij na področju prehranske samooskrbe, ki je izpostavljena tudi v SLR LAS ZSŠD kot eno izmed prednostnih področij območja LAS. S tema operacijama želimo celovito zavzeti področje prehranske samooskrbe, ter rešiti skupne probleme celotnega območja, kot so pomanjkanje tržne usmerjenosti, pomanjkanje tržnih mest, premalo sodelovanja in povezovanja. Lokalnim pridelovalcem in predelovalcem želimo ponuditi orodja, ki jim bodo omogočila najprej bolj racionalno pridelavo in predelavo, obenem pa bolj dostopna in tudi kupcem bolj privlačna tržna mesta. Preko obeh informacij želimo javnost informirati o pomembnosti kupovanja in konzumiranja lokalno pridelano hrane, ne samo v obrokih, ki jih pripravljajo sami, ampak tudi v obrokih javnih zavodov, kot so šole in vrtci.

Cilji: Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta bomo dosegli z Ukrepom 2: Spodbujanje povezovanja in mreženja, kjer bo nastala nova mreža/ nov poslovni model na področju samooskrbe. Načrtujemo tudi eno zaposlitev za polovični delovni čas.

- Tematsko področje: ustvarjanje novih delovnih mest na področju samooskrbe

- Prednostno področje ukrepanja: prehranska samooskrba

Operacija odgovarja na naslednje razvojne izzive:

- Podpreti lokalne ponudnike za dvig in razvoj njihove ponudbe

- Dvigniti zavedanje o pomenu lokalno pridelane hrane

- Mreženje ponudnikov lokalno pridelane hrane

- Vzpodbujanje vzpostavitve zelenih delovnih mest

Prispevek k doseganju ciljev SLR: Cilj 1: Razvoj in spodbujanje podjetniške dinamike in človeških potencialov za nova delovna mesta Ukrep 2: Spodbujanje povezovanja in mreženja (razvoj podjetniških iniciativ, usmerjanje v nove poslovne modele)

Rezultati:

1. 1 novo nastala povezava – mreža na področju samooskrbe

2. Analiza in možnosti oskrbe z lokalno pridelano hrano (Kakšna je ponudba, kakšne so možnosti za povečanje, priporočila kaj pridelovati za trg, tržne zmožnosti kmetij, analiza o vključenosti lokalne hrane v javne zavode, potrebe po prehranskih proizvodih)

3. 1 nova blagovna znamka JEJMO LOKALNO!

4. 1 nova promocijsko prodajna spletna stran, vzpostavitev spletnega tržnega mesta za prodajo lokalno pridelane hrane, nabor ponudnikov, ozaveščanje o pomenu samooskrbe

5. 10 turističnih objektov opremljenih z lokalnimi produkti

6. Oblikovana kratka prodajna veriga: kmetije – javni zavodi

7. 1 zaposlitev za polovični delovni čas

 

Spletna stran Evropske komisije, namenjena razvoju podeželja: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl.htm

PRP (Program razvoja podeželja: http://www.program-podezelja.si